The Top 100 most Common Medical Terms

Wednesday, June 21, 2023

The top 100 most commonly used medical terms in the field of medicine. Each healthcare professional should know, mastering which will greatly improve your medical speaking skills.

心血管系统/xīnxuèguǎn xìtǒng  The  Cardiovascular  System

心电图/xīndiàntú  Electrocardiogram  (  ECG  )  

高血压/gāoxuèyā   Hypertension  

贫血/pínxuè   Anemia  

无菌的/wújūn de   Aseptic    

呼吸系统/hūxīxìtǒng   Respiratory  System  

肺炎/fèiyán   Pneumonia  

消化系统/xiāohuàxìtǒng   Digestive  System  

呼吸短促/hūxī duǎncù   Short  of  breath  

吞咽困难/tūnyàn kùnnan   Dysphagia   

喉/hóu   Larynx  

十二指肠溃疡/shíèrzhǐcháng kuìyáng   Duodenal  Ulcer   

胃癌/wèiái   Gastric  cancer  

阑尾炎/lánwěiyán   Appendicitis  

结肠癌/jiéchángái   Colon  cancer  

直肠癌/zhíchángái   Rectal  cancer  

糖尿病/tángniàobìng    Diabetes  Mellitus  

排尿困难/páiniào kùnnan   dysuria  

血尿/xuèniào   hematuria  

注射/zhùshè   inject  

多尿/duō niào   polyuria  

抗生素/kàngshēngsù   antibiotic  

叩诊/kòu  zhěn  percussion  

卵巢/luǎncháo   ovary  

腹泻/fùxiè   diarrhea  

呕吐/ǒutù    vomit  

体重/tǐzhòng   body  weight  

血液/xuèyè   blood

小便/xiǎobiàn   urine 

大便/dàbiàn   stool

癌症/áizhèng   cancer   

肿瘤/zhǒngliú   tumor

家族史/jiāzú shǐ  family  history

骨折/gǔzhé   fracture  

胆囊/dǎnnáng   gall  bladder  

关节/guānjié  joint  

膝/   knee  

手术/shǒushù   operation   

门诊/ménzhěn   outpatient  department  

饭后/fànhòu   after  meals  

每日/měirì   every  day  

每日四次/měirì sìcì   four  times  a  day   

放射治疗/fàngshè zhìliáo   radio-therapy  test  

治疗/zhìliáo   treatment  

体温/tǐwēn   temperature

脉搏/màibó   pulse

呼吸/hūxī   respiration  

白血球/báixuèqiú   white  blood  cell  

年龄/niánlíng   age  

肺脏/fèizàng   lungs   

血管/xuèguǎn   vessel  

血液/xuèyè   blood  

红血球/hóngxuèqiú   red  blood  cell  

血小板/xuèxiǎobǎn   platelet    

胸部/xiōngbù   chest  

直肠/zhícháng   rectum   

肛门/gāngmén   anus   

胰/  pancreas  

胃/wèi   stomach  

食道/shídào   esophagus  

脑/nǎo   brain  

神经/shénjīng   nerve  

膀胱/pángguāng   bladder  

尿道/niàodào   urethra  

输尿管/shū niàoguǎn   ureter  

肾脏/shènzàng   kidney  

子宫/zǐgōng   uterus  

乳癌/rǔ ái   breast  cancer  

心脏病/xīnzàngbìng   heart  disease  

医院/yīyuàn   Hospital  

病房/bìngfáng   Ward  

患者/huànzhě  ,  病人/bìngrén   Patient  

护士/hùshi   Nurse  

医生/yīshēng   Doctor  

注射/zhùshè   injection  

口罩/kǒuzhào   mask  

血型/xuèxíng   blood  type  

血压/xuèyā   blood  pressure  

疲劳/píláo   fatigue  

体重减少/tǐzhòng jiǎnshǎo   loss  of  weight     

肥胖/féipàng   fat  

量体温/liánɡ tǐwēn   take  one's  temperature  

发烧/fāshāo   fever  

流汗/liúhàn   sweat  

头疼/tóuténg   headache  

腹痛/fùtòng   abdominal  pain  

呼吸困难/hūxī kùnnan   dyspnea  

深呼吸/shēnhūxī   breathe  deeply  

咳嗽/késou   cough  

痰/tán   sputum  

哮喘/xiàochuǎn  asthma   

恶心/ěxin   nausea  

空腹/kōngfù  empty  stomach  

食欲/shíyù   appetite     

排尿/páiniào   appetite  

怀孕/huáiyùn   pregnancy  

流产/liúchǎn   abortion  

失明/shīmíng   blindness  

听诊器/tīngzhěnqì   stethoscope  

心悸/xīnjì   palpitation  

症状/zhèngzhuàng   symptom  

白血病/báixuèbìng   Leukemia  

乳房/rǔfáng   breast  

舌/shé   tongue  

疼痛/téngtòng   pain  

Sign up for a free trial now!

FAQ / Tips

We offer a 30-day money-back guarantee for all new students.If you are not satisfied with our services within the first month, you may cancel your lessons and receive a refund for any unused lessons.We will only charge you for the first month of lessons, and refund the remaining balance to you promptly.Our goal is to ensure your satisfaction with our services, and we strive to provide the highest quality of instruction and support to all of our students.
No, the tuition fees you have paid cover all costs.There are no additional fees or hidden charges. We strive to be transparent and upfront with our pricing, ensuring that our clients receive the best value for their investment.
We offer secure and convenient payment options, including PayPal. PayPal is a widely recognized and trusted online payment platform that provides a secure way to make transactions. We also follow industry-standard security protocols to ensure the safety of your personal and financial information.
Our Chinese learning method is focused on personalized and interactive one-on-one lessons with a professional teacher. The lessons are conducted live through our online teaching platform, which allows you to see and talk to the teacher. You can schedule the lessons at a time that suits you, and the teacher will tailor the lesson content to your specific needs and goals. During the lesson, you can ask questions and receive feedback from the teacher to ensure you understand and master the knowledge and skills being taught. We also have a student service team and academic coordinator team to assist you with your learning and provide any additional support you may need.Overall, our method is designed to be flexible, personalized, and interactive to help you achieve your language learning goals.
Certainly, we offer a complimentary 30 - minute trial lesson for you to experience our services before committing to a purchase.This will allow you to gain a better understanding of our qualified tutors, innovative teaching methods, comprehensive class materials, and more.We are committed to providing you with the highest level of service and ensuring your satisfaction with our courses.
If you have any questions or concerns, you can send an email to: service @chineselearning.com.We have a team of professionals who will be happy to assist you with any issues as soon as possible.